Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a o souvisejících právech podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „obecné nařízení“)

 • Komu je tato informace určena?
 • všem stávajícím, potenciálním a po určitou dobu i bývalým zákazníkům společnosti 3G Praha s.r.o., kteří s ní uzavřeli či mají v úmyslu uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je výkon zeměměřických činností a/nebo ověření výsledku zeměměřických činností ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví (dále jen „zákon o zeměměřictví“), resp. takovou službu u společnosti objednali či mají v úmyslu objednat (dále jen „smlouva“)

(dále jen „zákazníci“);

 • vlastníkům pozemků, případně oprávněným z odvozených práv k pozemkům, jejichž hranice má být v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené se zákazníkem vytyčena, nebo na jejichž hranici má být vytyčen alespoň jeden lomový bod dle § 89 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“), které má společnost 3G Praha s.r.o. či příslušný úředně oprávněný zeměměřický inženýr povinnost přizvat k seznámení s vytyčenou hranicí a doručit jim kopii dokumentace o vytyčení hranice pozemku dle § 90 odst. 2 katastrální vyhlášky

(dále jen „vlastníci dotčených pozemků“).

 • Kdo je správcem vašich osobních údajů a jak jej kontaktovat?

Správcem vašich osobních údajů je společnost 3G Praha s.r.o., IČO: 27202101, se sídlem Na Dlážděnce 348/42, 182 00 Praha 8 – Troja, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 104092 (dále jen „společnost“) a je-li součástí plnění smlouvy též ověření výsledků zeměměřické činnosti ve smyslu zákona o zeměměřictví, pak společně s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, který se na plnění smlouvy podílí jako její zaměstnanec či smluvně vázaný dodavatel (dále jen „spolupracující ÚOZI“).

Společnost a spolupracující ÚOZI jsou pak společnými správci ve smyslu článku 26 obecného nařízení (dále jen „společní správci“).

Seznam spolupracujících ÚOZI včetně jejich jména, příjmení, čísla položky, pod kterou jsou vedeni v seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, a rozsahu úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 zákona o zeměměřictví, je uveden na webových stránkách společnosti https://www.3g.cz/o-spolecnosti/odborna-zpusobilost/.

Společní správci mimo jiné ujednali, že informační povinnost dle článků 13 a 14 obecného nařízení plní za společné správce společnost prostřednictvím svých webových stránek a že můžete ve věci osobních údajů společné správce primárně kontaktovat a veškerá níže uvedená práva uplatnit písemně na adrese sídla společnosti či zasláním e-mailové zprávy na adresu osobniudaje@3g.cz. Na této adrese lze též hlásit změny v osobních údajích, ke kterým u vás dochází. Práva podle obecného nařízení však lze podle jeho článku 23 odst. 3 vykonávat u každého ze společných správců i vůči každému z nich.

 • Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme, z jakého zdroje?

O zákaznících zpracováváme údaje uvedené v kontaktním formuláři „Nezávazná poptávka“ umístěném na webových stránkách společnosti https://www.3g.cz/kontakt/ a/nebo ve smlouvě uzavřené s naší společností, jakož i údaje, které sdělí naší společnosti či spolupracujícím ÚOZI při sjednávání či samotném plnění smlouvy, případně které o nich obstaráme z katastru nemovitostí. Jde o údaje identifikační, adresné, údaje o majetku a akademický titul. Je-li zákazník současně vlastníkem dotčeného pozemku, zpracováváme o něm též údaje uvedené v následujícím bodu, pokud je již nemáme (půjde např. o číslo občanského průkazu při ověřování totožnosti spolupracujícím ÚOZI na písemném souhlasném prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků).

O vlastnících dotčených pozemků zpracováváme osobní údaje, které jsme získali z katastru nemovitostí, prostřednictvím místního šetření, případně doplňujícího vyhledání na internetu a také přímo od vlastníků dotčených pozemků. Jde o údaje identifikační včetně rodného čísla, údaje adresné (adresa trvalého pobytu a adresa doručovací, v případě žádosti o elektronickou komunikaci i adresa e-mailová), údaje o majetku a akademický titul a v případě ověřování totožnosti spolupracujícím ÚOZI též číslo občanského průkazu.

 • Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zákazníků zpracováváme primárně za účelem uzavření a plnění smlouvy. Právním titulem je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení.

Osobní údaje zákazníků a vlastníků dotčených pozemků dále zpracováváme také za účelem plnění povinností, které nám v souvislosti s plněním smluv ukládá zákon. Vyjma plnění povinností, které na naši činnost obecně kladou právní předpisy, především zákon o zeměměřictví, katastrální zákon a katastrální vyhláška, např. povinnosti poskytování výsledků zeměměřických činností či povinnost archivační, jde zejména o povinnost přizvat vlastníky dotčených pozemků podle § 89 odst. 1 katastrální vyhlášky k seznámení s vytyčenou hranicí (vč. zaznamenání jejich případných připomínek a obstarání potvrzení jejich účasti podpisem na příslušném prohlášení, např. o geometrickém a polohovém určení pozemků) a povinnost doručit jim kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku podle § 90 odst. 2 katastrální vyhlášky. Právním titulem je plnění právní povinnosti, která se na společné správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení.

Osobní údaje zákazníků a vlastníků dotčených pozemků dále zpracováváme za účelem provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu a pro ověřování výsledků zeměměřické činnosti, jehož součástí může být i ověřování totožnosti vlastníků dotčených pozemků. Právním titulem je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen spolupracující ÚOZI a/nebo společnost podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení.

Osobní údaje zákazníků a vlastníků dotčených pozemků dále společní správci zpracovávají v omezeném nezbytném rozsahu za účelem ochrany svých právních nároků pro případ sporů ze smluv se zákazníky či v souvislosti s prováděnými zeměměřickými činnostmi s vlastníky dotčených pozemků. Právním titulem je oprávněný zájem společných správců či třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

Jde o zpracování údajů nezbytné pro plnění smluv a právních povinností, provádění činností ve veřejném zájmu a pro oprávněné zájmy společných správců. Poskytnutí údajů je tedy povinným smluvním a zákonným požadavkem, bez něhož nelze smlouvy uzavřít a plnit, plnit právní povinnosti a provádět činnosti ve veřejném zájmu ani naplnit oprávněné zájmy společných správců. Pokud bychom měli v úmyslu nebo by bylo nezbytné vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, poskytneme vám neprodleně předem informaci o tomto jiném účelu a další související informace.

 • Komu mohou společní správci vaše údaje zpřístupnit?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit zejména:

 • námi zvoleným zpracovatelům, kteří se podílejí na plnění smluv a s nimi spojených zeměměřických činností či nám poskytují s nimi související služby a vaše osobní údaje zpracovávají na základě našich pokynů, např. poskytovatelům IT a programátorských služeb;
 • dalším správcům pro účely poskytování konkrétní se společnými správci či společností sjednané služby, např. poskytovatelům zásilkových služeb, právním zástupcům, účetním, daňovým a dalším poradcům společných správců;
 • při plnění právních povinností, provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu a pro ověřování výsledků zeměměřické činnosti zejména orgánům státní správy, např. Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.

Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Jedinou výjimkou je plnění povinností dle § 89 a § 90 katastrální vyhlášky, při němž je třeba zaslat pozvánku a kopie dokumentace vlastníkovi dotčeného pozemku, jehož adresa trvalého pobytu může být mimo EHP. V tomto případě jde o výjimečné předání nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu, na které se vztahuje výjimka dle článku 49 odst. b) obecného nařízení.

 • Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje shromážděné za účelem uzavření a plnění smluv budeme zpracovávat do splnění závazků a uspokojení nároků ze všech smluv a všech případných řízení a dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společných správců.

Nedojde-li na základě poptávky k uzavření smlouvy, obratem ukončíme zpracování údajů, vyjma základních, které si ponecháme pro účel ochrany právních nároků (viz, dále).

Osobní údaje shromážděné za účelem plnění zákonných povinností a zeměměřických činností ve veřejném zájmu včetně ověřování jejich výsledků budeme zpracovávat do splnění právních povinností a úkolu prováděného ve veřejném zájmu a dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společných správců.

Za účelem ochrany právních nároků společných správců pro případ sporů ze smluv se zákazníky či v souvislosti s prováděnými zeměměřickými činnostmi s vlastníky dotčených pozemků si společní správci od uplynutí všech promlčecích lhůt, které vyplývají ze smluv či předsmluvních jednání, nebo se vztahují se k provedeným zeměměřickým činnostem či ověření jejich výsledků.

 • Jakým způsobem budeme údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně s využitím moderních technologií. Při zpracovávání osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 • Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na související informace o nich a o jejich zpracování a o všech vašich souvisejících právech. Máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za přiměnou úhradu administrativních nákladů;
 • právo na opravu: Máte právo požádat společné správce o opravu či doplnění vašich osobních údajů, považujete-li je za nepřesné či neúplné;
 • právo na výmaz: Máte právo požadovat, aby společní správci vymazali vaše osobní údaje v případech stanovených obecným nařízením, např. pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li souhlas a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku, zpracování je protiprávní nebo to společným správcům ukládá právní předpis;
 • právo vznést námitku: Budou-li nebo zpracovávají-li společní správci po předchozí informaci vaše údaje pro účely svých oprávněných zájmů (například přímého marketingu, ochrany svého majetku či obhajobu svých právních nároků), máte právo vznést námitku. Na základě námitky společní správci údaje dále nezpracovávají, pokud neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. U námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu od zpracování upustí bez dalšího;
 • právo na přenositelnost údajů: Jedná-li se o osobní údaje, které od vás získali společní správci za účelem plnění smlouvy či na základě vašeho souhlasu a které zpracovávají , máte právo od společných správců obdržet výpis takových údajů ve strukturovaném strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, právo na jejich předání jinému správci;
 • Dále máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.