Mapové podklady pro projekt

Podklady pro projekty

Rekonstrukce sadů
Havlíčkovy sady, Praha 2, 2002-2004

  • polohopisné a výškopisné plány všech měřítek
  • obstarání vyjádření správců inženýrských sítí
  • zákres průběhu inženýrských sítí do situace
  • 3D digitální modely terénu
  • podélné a příčné profily terénem a vodními toky
  • zaměření a výpočet kubatur
  • vyhotovení vytyčovacích výkresů staveb
  • ověření průběhu podzemních inženýrských sítí detektorem
  • zjištění průběhu hranic pozemků a jejich zákres
  • zjištění vlastnických vztahů

Mám zájem